weather
Thời Tiết Vũng Tàu
Nhiệt Độ: 28°C
Hiện tại: mưa nhẹ
HOT NEWS !
banner agoda

Lịch nước rút để đi bộ ra Hòn Bà Vũng Tàu

Hòn Bà Vũng Tàu

Cập Nhật LỊCH NƯỚC RÚT HÒN BÀ mới nhất 01 | NĂM 2023

-Thứ 7 ngày 14/01: x | ngày 23 Tết

-CN ngày 15/01: x | ngày 24 Tết

-Thứ 2 ngày 16/01: x | ngày 25 Tết

-Thứ 3 ngày 17/01: x | ngày 26 Tết

-Thứ 4 ngày 18/01: x | ngày 27 Tết

-Thứ 5 ngày 19/01: 3h30-7h30 | ngày 28 Tết

-Thứ 6 ngày 20/01: 3h30-8h45 | ngày 29 Tết

-Thứ 7 ngày 214/01: 4h-10h | ngày 30 Tết

-CN ngày 22/01: 5h-11h | Mùng 1 Tết

-Thứ 2 ngày 23/01: 5h30-11h30 | Mùng 2 Tết

-Thứ 3 ngày 24/01: 6h30-12h10 | Mùng 3 Tết

-Thứ 4 ngày 25/01: 7h30-12h30 | Mùng 4 Tết

-Thứ 5 ngày 26/01: 8h45-12h45 | Mùng 5 Tết

-Thứ 6 ngày 27/01: 10h45-12h15 | Mùng 6 Tết

-Thứ 7 ngày 28 đến Thứ 3 ngày 31/01/2023: không đi được

Lịch nước rút ở Hòn Bà trong tháng 12/2022

Bạn muốn đến đi Hòn Bà, có thể tham khảo

Thứ 3 – ngày 06/12/2022: nước rút lúc 6h00-8h10

Thứ 4 – ngày 07/12/2022: nước rút lúc 5h00-9h10

Thứ 5 – ngày 08/12/2022: nước rút lúc 5h20-10h20

Thứ 6 – ngày 09/12/2022: nước rút lúc 5h30-10h50

Thứ 7 – ngày 10/12/2022: nước rút lúc 6h00-11h30

Chủ Nhật – ngày 11/12/2022: nước rút lúc 6h30-12h00

Thứ 2 – ngày 12/12/2022: nước rút lúc 7h30-12h30

Thứ 3 – ngày 13/12/2022: nước rút lúc 8h00-13h00

Thứ 4 – ngày 14/12/2022: nước rút lúc 9h00-13h00

Thứ 5 – ngày 15/12/2022: nước rút lúc 10h20-13h00

Thứ 6 – ngày 16/12 đến Thứ 3 – ngày 20/12: X

Thứ 4 – ngày 21/12/2022: nước rút lúc 4h20-7h30

Thứ 5 – ngày 22/12/2022: nước rút lúc 4h20-9h00

Thứ 6 – ngày 23/12/2022: nước rút lúc 4h30-10h00

Thứ 7 – ngày 24/12/2022: nước rút lúc 5h00-11h00

Chủ Nhật – ngày 25/12/2022: nước rút lúc 5h30-12h00

Thứ 2 – ngày 26/12/2022: nước rút lúc 6h30-12h30

Thứ 3 – ngày 27/12/2022: nước rút lúc 7h30-13h30

Thứ 4 – ngày 28/12/2022: nước rút lúc 8h20-13h40

Thứ 5 – ngày 29/12/2022: nước rút lúc 9h30-14h00

Thứ 6 – ngày 30/12/2022: x

Thứ 7 – ngày 31/12/2022: x

Lịch nước rút ở Hòn Bà trong tháng 10 – 11/2022

Thứ 3 ngày 25/10/2022: nước rút lúc 5h30-8h30

Thứ 4 ngày 26/10/2022: nước rút lúc 6h20-10h50

Thứ 5 ngày 27/10/2022: nước rút lúc 6h20-10h50

Thứ 6 ngày 28/10/2022: nước rút lúc 6h30-11h50

Thứ Bảy ngày 29/10/2022: nước rút lúc 7h00-12h50

Chủ Nhật ngày 30/10/2022: nước rút lúc 7h30-13h30

Thứ 2 ngày 31/10/2022: nước rút lúc 7h30-14h30

Thứ 3 ngày 01/11/2022: nước rút lúc 9h30-15h30

Thứ 4 ngày 02/11/2022: nước rút lúc 11h00-16h00

Thứ 5 ngày 03/11/2022: nước rút lúc 13h00-170h00

Thứ 6 ngày 04/11/2022: nước rút lúc 16h00-17h00

Thứ Bảy ngày 05/11/2022: Không đi được

Chủ Nhật ngày 06/11/2022: Không đi được

Thứ 2 ngày 07/11 : ĐI ĐƯỢC từ 6h30-7h30

Thứ 3 ngày 08/11: ĐI ĐƯỢC từ 5h30-9h30

Thứ 4 ngày 09/11: ĐI ĐƯỢC từ 5h40-10h20

Thứ 5 ngày 10/11: ĐI ĐƯỢC từ 6h10-11h10

Thứ 6 ngày 11/11/2022: ĐI ĐƯỢC từ 6h30-11h30

Thứ 7 ngày 12/11/2022: ĐI ĐƯỢC từ 7h00-12h20

Chủ Nhật ngày 13/11/2022: ĐI ĐƯỢC từ 7h30-13h00

Thứ 2 ngày 14/11/2022: ĐI ĐƯỢC từ 8h30-13h20

Thứ 3 ngày 15/11/2022: 9h30-13h30

Thứ 4 ngày 16/11/2022: 11h30-12h30

Thứ 5 ngày 17/11 : Không đi được

Thứ 6 ngày 18/11 : Không đi được

Thứ 7 ngày 19/11 : Không đi được

Chủ Nhật ngày 20/11: Không đi được

Thứ 2 ngày 21/11/2022: Không đi được

Thứ 3 ngày 22/11/2022: giờ nước rút 5h30-6h30

Thứ 4 ngày 23/11/2022: giờ nước rút 5h00-9h00

Thứ 5 ngày 24/11/2022: giờ nước rút 5h00-10h00

Thứ 6 ngày 25/11/2022: giờ nước rút 5h30-11h00

Thứ 7 ngày 26/11/2022: giờ nước rút 6h00-12h00

Chủ Nhật ngày 27/11/2022: giờ nước rút 6h20-12h30

Thứ 2 ngày 28/11/2022: giờ nước rút 7h30-13h30

Thứ 3 ngày 29/11/2022: giờ nước rút 8h30-14h20

Thứ 4 ngày 30/11/2022: giờ nước rút 9h20-15h00

Lịch nước rút ở Hòn Bà trong tháng 8/2022

Thứ Năm ngày 4/8/2022: nước rút từ 19:00 đến 22:00

Thứ Sáu ngày 5/8/2022: nước rút từ 19:00 đến 23:00

Thứ Bảy ngày 6/8/2022: nước rút từ 20:00 đến 23:00

Chủ Nhật ngày 7/8/2022: nước rút từ 21:00 đến 23:00

Thứ Hai ngày 8/8/2022: 13h15 – 19h30

Thứ Ba ngày 9/8/2022: 14h15 – 20h30

Thứ Tư ngày 10/8/2022: 15h00 – 21h30

Thứ Năm ngày 11/8/2022: 15h45 – 22h30

Thứ Sáu ngày 12/8/2022: 16h55 – 23h00

Thứ Bảy ngày 13/8/2022: 17h30 – 00h00

Chủ Nhật ngày 14/8/2022: 18h30 – 00h01

Thứ Hai ngày 15/8/2022: không đi được

Thứ Ba ngày 16/8/2022: không đi được

Thứ Tư ngày 17/8/2022: không đi được

Thứ Năm ngày 18/8/2022: không đi được

Thứ Sáu ngày 19/8/2022: không đi được

Thứ Bảy ngày 20/8/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:00

Chủ Nhật ngày 21/8/2022: Nước rút từ 20:00 đến 23:00

Thứ Hai ngày 22/8/2022: Nước rút từ 21:00 đến 23:00

Thứ Ba ngày 23/8/2022: Nước rút từ 23:00 đến 0:00 sáng hôm sau

Thứ Tư ngày 24/8/2022: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Năm ngày 25/8/2022: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Sáu ngày 26/8/2022: Nước lớn không đi bộ ra được

Thứ Bảy ngày 27/8/2022: Nước rút từ 14:00 đến 15:00

Chủ Nhật ngày 28/8/2022: Nước rút từ 15:00 đến 17:00

Thứ Hai ngày 29/8/2022: Nước rút từ 16:00 đến 18:00

Thứ Ba ngày 30/8/2022: Nước rút từ 17:00 đến 19:00

Thứ Tư ngày 31/8/2022: Nước rút từ 18:00 đến 20:00

Nước rút ở Hòn Bà trong tháng 7/2022

Thứ Hai ngày 4/7/2022: Nước rút từ 17:00 đến 21:00

Thứ Ba ngày 5/7/2022: Nước rút từ 18:00 đến 22:00

Thứ Tư ngày 6/7/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:00

Thứ Năm ngày 7/7/2022: Nước rút từ 19:00 đến 0:00

Thứ Sáu ngày 8/7/2022: Nước rút từ 20:00 đến 23:00

Thứ Bảy ngày 9/7/2022: Nước rút từ 21:00 đến 23:00

Chủ Nhật ngày 10/7/2022: Nước rút từ 22:00 đến 23:00

Thứ Hai ngày 11/7/2022: Nước lớn không ra được

Chủ Ba ngày 12/7/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Tư ngày 13/7/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Năm ngày 14/7/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Sáu ngày 15/7/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Bảy ngày 16/7/2022: Nước lớn không ra được

Chủ Nhật ngày 17/7/2022: Nước rút từ 17:00 đến 18:00

Thứ Hai ngày 18/7/2022: Nước rút từ 17:00 đến 20:00

Chủ Ba ngày 19/7/2022: Nước rút từ 17:00 đến 20:00

Thứ Tư ngày 20/7/2022: Nước rút từ 18:00 đến 22:00

Thứ Năm ngày 21/7/2022: Nước rút từ 18:00 đến 22:00

Thứ Sáu ngày 22/7/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:00

Thứ Bảy ngày 23/7/2022: Nước rút từ 20:00 đến 23:00

Chủ Nhật ngày 24/7/2022: Nước rút từ 21:00 đến 0:00 sáng

Thứ Hai ngày 25/7/2022: Nước rút từ 22:00 đến 0:00 sáng

Thứ Ba ngày 26/7/2022: Nước rút từ 0:00 đến 1:00 sáng

Thứ Tư ngày 27/7/2022: Nước rút từ 0:00 đến 1:00 sáng

Thứ Năm ngày 28/7/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Sáu ngày 29/7/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Bảy ngày 30/7/2022: Nước rút từ 16:00 đến 17:00

Chủ Nhật ngày 31/7/2022: Nước rút từ 16:00 đến 19:00

Lịch nước rút Hòn Bà trong tháng 6/2022

Để lựa thời điểm ra cho phù hợp.

Thứ Tư ngày 1/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Năm ngày 2/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Sáu ngày 3/6/2022: Nước rút từ 18:00 – 19:00

Thứ Bảy ngày 4/6/2022: Nước rút từ 17:30 – 20:00

Chủ Nhật ngày 5/6/2022: Nước rút từ 18:00 đến 21:00

Thứ Hai ngày 6/6/2022: Nước rút từ 18:00 đến 22:00

Thứ Ba ngày 7/6/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:00

Thứ Tư ngày 8/6/2022: Nước rút từ 20:00 đến 0 giờ sáng hôm sau

Thứ Năm ngày 9/6/2022: Nước rút từ 20:00 đến 0 giờ sáng hôm sau

Thứ Sáu ngày 12/6/2022: Nước rút từ 0:00 đến 2 giờ sáng ngày 10/6/2022: Nước rút từ 21:00 đến 0 giờ sáng hôm sau

Thứ Bảy ngày 11/6/2022: Nước rút từ 22:00 đến 2 giờ sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 12/6/2022: Nước rút từ 0:00 đến 2 giờ sáng

Thứ Hai ngày 13/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Ba ngày 14/6/2022: Nước rút từ 21:00 đến 0 giờ sáng hôm sau

Thứ Tư ngày 15/6/2022: Nước rút từ 21:00 đến 0 giờ sáng hôm sau

Thứ Năm ngày 16/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Sáu ngày 17/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Bảy ngày 18/6/2022: Nước lớn không ra được

Chủ Nhật ngày 19/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Hai ngày 20/6/2022: Nước rút từ 18:00 đến 21:00

Thứ Ba ngày 21/6/2022: Nước rút từ 18:00 đến 22:00

Thứ Tư ngày 22/6/2022: Nước rút từ 19:00 đến 22:00

Thứ Năm ngày 23/6/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:00

Thứ Sáu ngày 24/6/2022: Nước rút từ 20:00 đến 00:00 sáng hôm sau

Thứ Bảy ngày 25/6/2022: Nước rút từ 20:00 đến 00:00 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 26/6/2022: Nước rút từ 23:00 đến 01:00 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 27/6/2022: Nước rút vào lúc 00:00 đến 1:00 sáng

Thứ Ba ngày 28/6/2022: Nước rút vào lúc 00:00 đến 2:00 sáng

Thứ Tư ngày 29/6/2022: Nước lớn không ra được

Thứ Năm ngày 30/6/2022: Nước lớn không ra được

Lịch rút nước Hòn Bà tháng 5/2022

Chủ Nhật Ngày 1/5/2022: Nước rút từ 21:15 đến 2 giờ sáng hôm sau 2/5

Thứ Hai Ngày 2/5/2022: Nước rút từ 21:00 đến 2 giờ sáng hôm sau 3/5

Thứ Ba Ngày 3/5/2022: Nước rút từ 23:00 đến 2 giờ sáng hôm sau 4/5

Thứ Tư Ngày 4/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Năm Ngày 5/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Sáu ngày 6/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Bảy ngày 7/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Chủ Nhật ngày 8/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Hai ngày 9/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Ba ngày 10/5/2022: Nước rút chỉ khoảng 19:15 – 19:45, trong thời gian 30 phút, trời tối không nên ra đảo

Thứ Tư ngày 11/5/2022: Nước rút từ 18:15 đến 21:30 (nước rút vào ban đêm không nên đi bộ ra đảo)

Thứ Năm ngày 12/5/2022: Nước rút từ 18:00 đến 22:30 (nước rút vào ban đêm không nên đi bộ ra đảo)

Thứ Sáu ngày 13/5/2022: Nước rút từ 18:30 đến 23:00 (nước rút vào ban đêm không nên đi bộ ra đảo)

Thứ Bảy ngày 14/5/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:59 (nước rút vào ban đêm không nên đi bộ ra đảo)

Chủ Nhật ngày 15/5/2022: Nước rút từ 19:30 đến 23:59 (nước rút vào ban đêm không nên đi bộ ra đảo)

Thứ Hai ngày 16/5/2022: Nước rút từ 19:30 đến 23:00 (nước rút vào ban đêm không nên đi bộ ra đảo)

Thứ Ba ngày 17/5/2022: Nước rút từ 21:00 đến 01:00 sáng hôm sau

Thứ Tư ngày 18/5/2022: Nước rút từ 22:00 đến 01:00 sáng hôm sau

Thứ Năm ngày 19/5/2022: Nước rút từ 23:00 đến 02:00 sáng hôm sau

Thứ Sáu ngày 20/5/2022: Nước rút từ 0:00 đến 3:00 sáng

Thứ Bảy ngày 21/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Chủ Nhật ngày 22/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Hai ngày 23/5/2022: Nước lớn không đi bộ ra đảo Hòn Bà

Thứ Ba ngày 24/5/2022: Nước rút từ 16:00 đến 20:00

Thứ Tư ngày 25/5/2022: Nước rút từ 16:45 đến 21:00

Thứ Năm ngày 26/5/2022: Nước rút từ 17:00 đến 22:00

Thứ Sáu ngày 27/5/2022: Nước rút từ 17:45 đến 23:00

Thứ Bảy ngày 28/5/2022: Nước rút từ 18:00 đến 23:00

Chủ Nhật ngày 29/5/2022: Nước rút từ 19:00 đến 23:59

Thứ Hai ngày 30/5/2022: Nước rút từ 20:00 đến 00:30

Thứ Ba ngày 31/5/2022: Nước rút từ 21:00 đến 1:00 sáng hôm sau.

Lịch thủy triều rút Hòn Bà tháng 4/2022

Tháng 4 cũng thường là tháng cuối cùng trước khi kết thúc mùa khô – mùa du lịch Vũng Tàu đẹp nhất trong năm, quý hành khách có thể tham khảo Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 4/2022 để đi tham quan hòn đảo đặc biệt này nhé !

Thứ Năm ngày 01/4/2022: Nước rút từ 20:15 – 0:45 sáng hôm sau

Thứ Sáu ngày 02/4/2022: Nước rút từ 20:45 – 1:45 sáng hôm sau

Thứ Bảy ngày 03/4/2022: Nước rút từ 21:30 – 2:30 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 04/4/2022: Nước rút từ 22:45 – 4:15 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 05/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 06/4/2022: Nước rút từ 0:15 – 4:15

Thứ Tư ngày 07/4/2022: Nước rút từ 2:15 – 5:15

Thứ Năm ngày 08/4/2022: Nước rút từ 3:30 – 6:45

Thứ Sáu ngày 09/4/2022: Nước rút từ 4:45 – 7:45

Thứ Bảy ngày 10/4/2022: Nước rút từ 6:15 – 7:45

Chủ nhật ngày 11/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Hai ngày 12/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 13/4/2022: Nước rút từ 19:20 – 22:10

Thứ Tư ngày 14/4/2022: Nước rút từ 19:40 – 22:50

Thứ Năm ngày 15/4/2022: Nước rút từ 19:45 – 23:45

Thứ Sáu ngày 16/4/2022: Nước rút từ 20:45 – 23:45

Thứ Bảy ngày 17/4/2022: Nước rút từ 21:10 – 1:15 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 18/4/2022: Nước rút từ 21:20 – 1:15 sáng hôm sau

Thứ Hai ngày 19/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Ba ngày 20/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được

Thứ Tư ngày 21/4/2022: Thủy triều lên cao, không đi bộ qua được (Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch)

Thứ Năm ngày 22/4/2022: Nước rút từ 1:45 – 4:15

Thứ Sáu ngày 23/4/2022: Nước rút từ 2:45 – 5:15

Thứ Bảy ngày 24/4/2022: Nước rút từ 3:15 – 5:10

Chủ Nhật ngày 25/4/2022: Nước rút từ 4:15 – 6:15

Thứ Hai ngày 26/4/2022: Nước rút từ 5:15 – 7:30

Thứ Ba ngày 27/4/2022: Nước rút từ 18:15 – 20:15

Thứ Tư ngày 28/4/2022: Nước rút từ 17:45 – 23:15

Thứ Năm ngày 29/4/2022: Nước rút từ 18:15 – 23:00

Thứ Sáu ngày 30/4/2022: Nước rút từ 18:30 – 0:00

Thứ Bảy ngày 1/5/2022: Nước rút từ 19:30 – 1:40 sáng hôm sau

Chủ Nhật ngày 2/5/2022: Nước rút từ 20:00 – 3:00 sáng hôm sau

Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 3/2022

– T3 ngày 1/2/2022: từ 4h-9h30

– T4 ngày 2/3/2022: từ 5h-10h15

– T5 ngày 3/3/2022: từ 5h30-10h30

– T6 ngày 4/3/2022: từ 6h30-11h15

– T7 ngày 5/3/2022: từ 7h30-11h15

– CN ngày 6/3/2022: từ 9h30-10h30

– Từ 7-14/3/2022: x

– Từ 15-20/2/2022: đi được buổi sáng, ib Yêu Vũng Tàu

– Từ 21-24/3/2022: x

– Từ 25/3-2/4: đi được buổi sáng, up sau ạ.

CON ĐƯỜNG RẺ ĐÔI BIỂN, ĐỘC ĐÁO Ở VŨNG TÀU

Đó chính là con đường đến miếu Hòn Bà, không chỉ là điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu với con đường “đi bộ ra đảo” mà còn là điểm đến hành hương quen thuộc của người dân và nhiều du khách thập phương ghé thăm Miếu Hòn Bà. Thế nhưng, không phải đi thời điểm nào bạn cũng được trải nghiệm cảm giác đi bộ ra đảo độc đáo này.

Vào những ngày nước dâng, du khách bắt buộc phải đi ghe, đi thuyền ra thăm miếu, nhưng thường vào hai ngày 14 và 15 âm lịch hàng tháng, thủy triều rút sâu vào buổi chiều, tầm 17h bờ biển như “tách lối” hiện lên một con đường đá gập ghềnh, cạn nước…bạn có thể dễ dàng đi bộ ra đảo, thăm miếu Hòn Bà.

Để đến miếu Hòn Bà có hai đường, chạy hết cung đường Bãi Sau hoặc nếu chạy từ Bãi Trước thì theo đường Hạ Long vòng quanh núi Nhỏ, qua Bãi Dứa đến mũi Nghinh Phong nhìn ra phía biển, bạn sẽ thấy một hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi giữa biển cả mênh mông, trên đó chính là miếu Hòn Bà.

Từ đây, bạn có thể gửi xe ở bãi Thùy Vân đi bộ xuống bãi tắm hướng về chân dốc Nghinh Phong và men theo lối đá để đến miếu Hòn Bà. Đặc biệt, vài ngày rằm hay mồng một, bà con thường ra đảo rất đông để thắp hương cầu may tại ngôi miếu nhỏ này.

đường ra hòn bà

Lịch sử về Miếu Hòn Bà Vũng Tàu

Tương truyền, năm 1781, một hương chức thôn hội làng Thắng Tam đã dựng nên miếu Bà trên Hòn Bà để thờ cúng bà Thủy Long thần nữ với mong muốn bà phù hộ cho những người làm nghề đánh cá trên biển.

Năm 1939 một sỹ quan người Pháp tên Archi-nard cho bắn bể miếu nhưng chỉ có một phát trúng vào góc miếu. Viên sĩ quan này đã bỏ mạng tại đây do một lần bất cẩn khi dùng súng. Vì vậy người Pháp đặt tên cho hòn đảo là Archi-nard, nhưng người dân Vũng Tàu vẫn quen gọi tên là miếu Hòn Bà.

Sau này một người ở Trà Vinh tên là Thanh Phong đến Vũng Tàu lập nghiệp đã đứng ra quyên góp tiền của để sửa chữa ngôi miếu vào năm 1971.

Trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa miếu Hòn Bà mới có hình dạng như hiện nay với chiều cao nổi trên mặt đất là 4m; bên trong là điện thờ các vị thần linh; bên dưới có một tầng hầm dài 6m, rộng 3m. Đây từng là nơi hội họp bí mật của đồng bào chiến sĩ yêu nước thời kỳ kháng chiến.

Hiện nay, mọi hoạt động liên quan đến việc cúng tế tại miếu Hòn Bà đều do Ban quản lý di tích đình thần Thắng Tam điều hành. Vì vậy, miếu Bà thực chất là một thành phần gắn liền với đình thần Thắng Tam.

Mỗi năm miếu Hòn Bà tổ chức cúng 4 lễ, dựa theo con nước, gồm: tháng giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 (âm lịch).

Riêng trong tháng Giêng – tháng hành hương lễ chùa đầu năm – người dân địa phương và du khách thập phương đến viếng miếu đông hơn hẳn.

Tổng hợp: Yêu Vũng Tàu

Xem thêm các bài viết về Vũng Tàu:

Hồ Đá Xanh Vũng Tàu

Đồi Cừu Suối Nghệ Vũng Tàu

Tượng Chúa Giang Tay – Vũng Tàu